På tide med handling

Skrevet av: Gina Marie Lie

Skrevet av: Gina Marie Lie

Den forsinkede handlingsplanen mot menneskehandel som kom i 2016 ble tatt imot med stor skuffelse. Planen ble raskt kritisert for å ikke bare komme på overtid, men for å ikke være forpliktende, uten konkrete mål og tidsfrister. Til tross for at Norge gjentatte ganger har blitt kritisert av Europarådets overvåkningsorgan GRETA for å ikke fokusere nok på informasjonsarbeid og forebyggende tiltak rettet mot befolkningen, er det lite i handlingsplanen som peker på at denne kritikken har blitt tatt hensyn til. Handlingsplanen inkluderer ingen forebyggende tiltak rettet mot allmennheten.

Mangel på bevisstgjøring

I 2017 ble det gjennomført en offentlig spørreundersøkelse i Skottland om befolkningens oppfatninger om menneskehandel, der det blant annet ble spurt om menneskehandel oppfattes som et problem i deres nærområde. Få av de spurte i undersøkelsen oppga at de anser menneskehandel som et problem i sine nærmiljøer, kun 5% av respondentene. Det er grunn til å tro at en lignende undersøkelse ville gitt de samme resultatene her i Norge. Resultatene fra denne undersøkelsen er grunn nok til å forstå viktigheten av informasjonsarbeid og forebyggende tiltak rettet mot befolkningen.

Det er viktig å være bevisst på hvordan det man gjør og kjøper kan være med på å bidra til utnyttelse av barn og voksne. For å oppnå dette trengs en kultur- og holdningsendring gjennom å oppfordre norske borgere til å ta bevisste positive valg mot menneskehandel. På denne måten kan man redusere norske forbrukeres etterspørsel etter varer og tjenester utført eller produsert av ofre for menneskehandel.

En mulighet for Norge

Menneskehandel er drevet av tilbud og etterspørsel, reduseres etterspørselen vil også tilbudet reduseres. Her kan Norge spille en stor rolle. Norge har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftsmål. Med Erna Solberg som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene har Norge et særskilt nasjonalt og internasjonalt ansvar. Menneskehandel er inkludert i flere av bærekraftsmålene, noe som påpeker viktigheten av å bekjempe menneskehandel for å nå alle målene. Selv om det er viktig å jobbe med etterretning av menneskehandelssaker og oppfølging av ofre, vil Norge kunne ta en mer helhetlig tilnærming til menneskehandel om det også ble inkludert forebyggende tiltak. Det er på dette området handlingsplanen ikke er tilstrekkelig.

Lightup anbefaler at Norge konkretiserer sin rolle for å nå bærekraftsmålene 5.2, 8.7 og 16.2, gjennom en handlingsplan som er konkret og som inkluderer en helhetlig strategi med fokus på forebyggende arbeid. Norske myndigheter må sette av flere midler til forebyggende tiltak mot menneskehandel og å ha et tydeligere fokus på informasjonsarbeid rettet mot allmennheten og generell bevisstgjøring. Her må ungdom inkluderes i større grad, da de er den oppvoksende generasjonen og representerer fremtidens forbrukere.

Det nødvendig med en forbedret koordinering mellom nasjonal politikk, kommuner og politidistrikt. En bedre fordeling av ansvar mellom departementene vil være med på å skape en mer helhetlig tilnærming. Til slutt trengs en større åpenhet for forslag fra og samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider mot menneskehandel i Norge.

Karoline Strømme