Vietnamesiske menneskehandelsutsatte på vei til Europa

Vietnamesiske voksne og barn viser seg å være blant topp tre av nasjonaliteter som utnyttes i menneskehandel i Storbritannia. En ny rapport (Anti-Slavery, 2019) forteller om hvilke omstendigheter som påvirker menneskehandelsutsatte som tas med fra Vietnam til Europa, og hvordan disse vietnameserne behandles i Europa. 

Skrevet av Elisabeth Ruud

Skrevet av Elisabeth Ruud

Innledende fakta og tall

I mai 2019 ble det publisert en rapport med tittelen “Precarious Journeys: Mapping vulnerabilities of victims of trafficking from Vietnam to Europe” (Anti-Slavery, 2019), gjort av de britiske organisasjonene Anti-Slavery International, Every Child Protected Against Trafficking UK (ECPAT UK) og Pacific Links Foundation, som alle går i bresjen for bekjempelse av menneskehandel. Organisasjonene samarbeidet i et drøyt 1,5 år om å kartlegge hvilke sårbarheter vietnamesiske menneskehandelsutsatte utsettes for under sin ferd mot Storbritannia. Reisen går gjennom Europa, ofte via land som Polen, Tsjekkia, Frankrike og Nederland. I de senere årene har menneskehandel på denne strekningen fått stor oppmerksomhet blant den britiske befolkningen og britiske myndigheter.


National Referral Mechanism (NRM) (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2019) er et britisk rammeverk som brukes for å identifisere menneskehandelsutsatte og sørger for at de får riktig omsorg og beskyttelse. Tall fra NRM’s register viser, ifølge rapporten, at i perioden 2009-2018 ble 3187 vietnamesiske voksne og barn identifisert som mulige menneskehandelsutsatte. I Storbritannia er vietnamesere spesielt utsatt for menneskehandel. Bare de siste årene har vietnamesere vært på toppen av listen over nasjonaliteter med høy risiko for å bli utsatt for menneskehandel. Til tross for forskningen om menneskehandel i Storbritannia og engasjementet for å bekjempe menneskehandel, fortsetter gjerningspersoner å utnytte vietnamesere. 

Før avreise fra Vietnam 

Folk i Vietnam kan være spesielt sårbare for å utnyttes i menneskehandel. Det viser seg å være sterke sosio-økonomiske "push and pull" - faktorer som påvirker avgjørelsen for å forlate Vietnam. Faktorer knyttet til økonomiske, sosiale, politiske eller kulturelle problemer i Vietnam "dytter" fra seg vietnamesere. Ønsket om et bedre liv med økt sosial status og bedre levestandard er faktorer som frister vietnamesere til å søke lykken i Europa. På grunn av fattigdom, miljøendringer i form av naturkatastrofer, avskoging og utpint jord, står mange uten både hus og arbeid. Slike folk tvinges til å drifte og er dermed "tilgjengelig" for utnyttelse av ulike slag som tvangsekteskap, tvangsarbeid, seksuell utnyttelse og kriminalitet.

På vei mot Europa

Reisen til Europa kan være lang og kompleks, med mulighet for utnyttelse og misbruk av menneskehandelsutsatte på hver etappe. Til tider kan det hende at det som startet som menneskesmugling, hvor personer frivillig har blitt med for å komme til Europa, på et vis blir infiltrert med utnyttelse og misbruk. Dermed utvikles det til et tilfelle av menneskehandel underveis på reisen mot og gjennom Europa. Utnyttelse skjer altså ikke bare i det endelige destinasjonslandet, men kan forekomme når som helst under reisen. 


Vietnamesere blir tatt med til Europa av ulike grunner, ofte ved fly eller til fots gjennom skogsområder. De fleste ønsker å komme til Storbritannia men når ikke frem til den planlagte destinasjonen fordi de ender opp utnyttet i ulike bransjer i "transittlandene". Typiske bransjer hvor vietnamesere gjerne utnyttes i Europa er narkotikaproduksjon og neglesalonger. Noen har også blitt utnyttet i anleggsbransjen i diverse østeuropeiske land, mens andre igjen i tekstilfabrikker i land som Ukraina for å produsere forfalskninger av merkevarer som selges i Europa.

Mottagelsen i Europa

Myndigheter på tvers av europeiske land mislykkes ofte i å identifisere mulige ofre av menneskehandel, og oppfatter dem som irregulære innvandrere eller kriminelle. Dette kan være grunnet manglende kunnskap, trening og evne til å utføre identifiseringsarbeid hos saksbehandlere og helsepersonell. Situasjonsbestemte faktorer kan også spille en rolle, som de ulike retningslinjer og politikk som praktiseres i de ulike transittlandene hvor ofrene fraktes gjennom. Noen transittland anser saken å angå det endelige bestemmelsesstedet og tar ikke affære om man skulle mistenke menneskehandel. 


I visse tilfeller blir språklige begreper en uventet faktor for at ofre bli kriminalisert. Menneskesmugling og menneskehandel er ulike begreper, men blir i praksis dessverre ofte forvekslet og sammenflettet. Forvirringen i de språklige begrepene får flere politimyndigheter i Europa til å behandle tilfeller av menneskehandel som menneskesmugling, og kriminaliserer folk som egentlig er ofre.

Oppsummering

Kort oppsummert kan vi lese at utnyttelse og misbruk av menneskehandelsutsatte gjerne forekommer på en eller flere etapper underveis til Europa. Europeiske myndigheter har ofte manglende evne til å gjenkjenne menneskehandel og manglende kunnskap i å identifisere de utsatte. Deres situasjon blir gjerne misoppfattet og fører til at de blir feilaktig kriminalisert. Noen transittland anser at sakene som omhandler vietnamesere kun angår destinasjonslandene, i disse tilfellene Storbritannia, de tar derfor ikke affære ved mistanke om menneskehandel. Mange menneskehandelsutsatte som selv ville til Storbritannia i forkant av reisen, nådde aldri dit. 


Rapporten kan leses i sin helhet på Anti-Slavery International sin nettside.

Kilder

Anti-Slavery (2019, mai). Precarious Journeys: Mapping vulnerabilities of victims of trafficking 

from Vietnam to Europe. Hentet 29.mai fra https://www.antislavery.org/reports-and-resources/research-reports/human-trafficking-reports/

National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). National Referral Mechanism. Hentet 10.juni 2019 fra https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child.../national-referral-mechanism-nrm/

For Freedom