FOR FREEDOM

For Freedom er en kampanje mot moderne slaveri. Vårt arbeid er sentrert rundt fire viktige områder: forebygging, samarbeid med andre frivillige og statlige aktører, innsamling, og ikke minst etteromsorg for tidligere ofre for moderne slaveri.


FREEDOM INFO

Vi tror informasjons- og holdningsskapende arbeid er essensielt for å bekjempe moderne slaveri, og for å hindre at flere mennesker blir utsatt for det. Vårt forebyggende arbeid mot moderne slaveri innebærer foredragsvirksomhet på skoler og ulike arrangement, gjennom holdningskampanjer i sosiale medier, artikler i For Freedom Magazine, gjennom politisk påvirkning og arrangement i det offentlige rom.

Vi har flere dyktige foredragsholdere som kan reise rundt og holde kortere eller lengre foredrag om moderne slaveri, og om hvordan man kan engasjere seg mot det. Du kan invitere en foredragsholder til din barne-, ungdoms- eller videregående skole, folkehøgskole, høyere studium, konfirmasjonsarbeid, arbeidsplass, eller lignende. Send oss en invitasjon på post@forfreedom.no.

For Freedom Magazine er vårt eget magasin hvor vi skriver artikler om moderne slaveri og hvordan vi kan bekjempe det for å skape en plattform hvor det er lett å tilegne seg informasjon om moderne slaveri.

Hver vår arrangerer vi For Freedom Aksjonen i Bergen og Trondheim, hvor målet er å nå flest mulig med informasjon om moderne slaveri og samle inn penger til kampen mot moderne slaveri. Dette arrangementet er viktig for å innhente midler til å drive arbeidet resten av året, samt for å kunne spre informasjon i det offentlige rom gjennom ulike arrangementer.

På høsten arrangerer vi symposium om moderne slaveri sammen med våre venner i Hope for Justice og Tankesmien Skaperkraft. Dette gjør vi for å heve kompetansen og kunnskapen til mennesker som jobber med eller potensielt kan møte menneskehandelsutsatte.


FREEDOM CARE

For Freedom tilbyr etteromsorg for tidligere menneskehandelsutsatte i Norge. I samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommunale etater hjelper vi mennesker som har overlevd moderne slaveri i Norge med å finne tilbake til livet. Til nå har vi assistert flere titalls mennesker, hovedsaklig kvinner, med praktisk og psykososial hjelp.

FREEDOM AID

Mange av menneskene som blir reddet fra moderne slaveri i Norge har kun det de står og går i, og de trenger derfor både klær, sko og andre hjelpemidler. For å møte dette behovet har vi opprettet FREEDOM AID, som er et fond som skal gi ofrene det de trenger når de blir reddet ut av moderne slaveri. Noen får klær, andre får dekket busskort eller tannlegeutgifter. Noen trenger en ny seng når de skal få flytte i egen leilighet. Vi strekker oss lengst mulig for at de selv skal få velge hva de trenger, som en ny øvelse i selvbestemmelse for mennesker som har blitt kontrollert alt for lenge. Uansett hva de trenger, ønsker vi å vise dem verdi og respekt ved at vi gir uten å forvente noe igjen.

FREEDOM FRIEND

Mennesker som utsettes for moderne slaveri lever som oftest isolert og på utsiden av samfunnet. Dette er for at bakmennene skal ha kontroll på dem og for at de ikke skal bli oppdaget. I tillegg er mange redde for bakmennenes trusler om vold mot dem selv og deres familie, slik at de unngår å inngå i bekjentskap og vennskap med mennesker som er utenfor traffickingmiljøet.

Når de blir reddet, kjenner de derfor få eller ingen andre mennesker, og de blir ofte ensomme. For å forebygge ensomhet, psykisk uhelse, retur til prostitusjon og rus, tilbyr For Freedom psykososial oppfølging til mennesker som har vært utsatt for moderne slaveri i Norge. Vi kaller dette FREEDOM FRIEND, og fokus i dette arbeidet er å gi tidligere ofre en mulighet til å bli verdsatt, få venner, bli kjent med norsk språk og kultur, og en pause fra en ellers tung hverdag.

“To be apart of Freedom Friend have
 been very nice and wonderful. I loved it, we really enjoyed time together. Knowing them give me comfortable feeling to know more Norwegian girls, and what they are doing in their normal days.
 I also realized that we are one nation where ever we came from. I didn’t feel different between them. The important thing I learned from this program is that we love each other. We care about each other, regardless of where we came from or our colors or which languages we spoke.”

-’Stephanie’ en menneskehandelsutsatt som har benyttet seg av Freedom Friend

FREEDOM CLINIC

En undersøkelse For Freedom foretok i 2013 avdekket at mange mennesker som blir reddet fra moderne slaveri ikke får tilstrekkelig psykologisk hjelp for de traumatiske opplevelsene de har vært igjennom i slaveriet. De fleste mennesker som kommer ut av slaveri forteller om fysisk, seksuell og psykologisk vold, og trusler om dette.

En studie av Banović viste at ofre for sex-trafficking, en form for moderne slaveri, utsettes for flere typer vold og fare, som blant annet voldtekt, trusler, sykdom, og mangel på mat og drikke. Banović avdekket høy forekomst av psykisk lidelse, som PTSD og andre stressreaksjoner, depresjon, tilpasningsforstyrrelser, dissosiasjon og selvskading, og misbruk av bedøvende midler, i et utvalg rumenske kvinner som hadde blitt reddet fra sex-trafficking. I tillegg forteller fagpersoner som jobber med kvinner som er utsatt for sex-trafficking i Norge at noen ofrene har en paradoksal lojalitet mot sine traffickere, mens andre igjen er redde for hva som skjer hvis de begynner å fortelle fordi de frykter voodoo-forbannelsen som vil ramme dem om de bryter kontrakten med sine traffickere.

For å imøtekomme dette behovet for psykologisk helsehjelp, tilbyr vi tidligere ofre for moderne slaveri gratis terapi som gis av psykologer med kunnskap om menneskehandel, kompleks traumatisering og evidensbasert behandling.

Tilknytning

For Freedom er en del av Salt Bergenskirkens diakonale arbeid. Salt er en pinsemenighet lokalisert i Bergen, med forgreininger til Nordhordland, Os, Voss, Trondheim og Skien. Les mer om Salt her.